1. Definities 
  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis toegepast, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of de context het tegendeel bewijst:

1.1 Toegangskosten: prijs van tickets.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Eindgebruiker en Rotterdamse Ondernemerprijs.

1.3 Evenement: een publiek of privaat evenement, zoals een uitvoering van artistieke, muzikale, culturele, sportieve en / of recreatieve aard georganiseerd door de organisator.

1.4 Eindgebruiker / jij: de genoemde natuurlijke persoon die tickets koopt voor een evenement via de Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen.

1.5 Locatie: de plaats waar het evenement wordt gehouden.

1.6 Bestelling: het totale aantal Tickets in één aankoop, zoals ingevuld door de Eindgebruiker.

1.7 Organisator: de partij die zich ertoe verbindt om de organisatie van het Evenement te organiseren en draagt.

1.8 Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon met naam, inclusief maar niet beperkt tot een naam, een e-mailadres en een telefoonnummer.

1.9 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Rotterdamse Ondernemerprijs.

1.10 Ticketprovider derde: een partij die tickets aanbiedt, voor haar eigen evenementen of evenementen die door anderen worden georganiseerd.

1.11 Ticket (s): de digitale of fysieke licentie voor deelname aan een evenement.

1.12 Rotterdamse Ondernemerprijs: Rotterdamse Ondernemerprijs International BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.13 Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen: een website, applicatie, widget, (embedded) link, callcenter of een andere manier waarop Rotterdamse Ondernemerprijs de aankoop van tickets door de eindgebruiker toestaat.

1.14 Rotterdamse Ondernemerprijs Customer Service: de afdeling Rotterdamse Ondernemerprijs beschikbaar voor vragen en opmerkingen van eindgebruikers, contactgegevens zijn te vinden via de Rotterdamse Ondernemerprijs-website.

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 
  2.1 Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd worden aangepast door Rotterdamse Ondernemerprijs eenzijdig te bekijken – zijn van toepassing op alle Rotterdamse Ondernemerprijs-services waarbij Rotterdamse Ondernemerprijs de eindgebruikerstickets voor een door de organisator georganiseerd evenement faciliteert. De Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden zijn van toepassing op alle ROP-kanalen in Rotterdam. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen, erkent u en stemt u ermee in de Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

2.2 In aanvulling op de Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement van toepassing tussen de betreffende partij en de eindgebruiker. De Algemene Voorwaarden van de Organisator zijn verkrijgbaar bij de betreffende partij.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden en andere algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden.

 1. Toepassingsgebied van de ROP-service in Rotterdam (‘de overeenkomst’) 
  3.1 ROP, via de ROP-kanalen in Rotterdam, biedt een platform waarmee evenementen kunnen worden geadverteerd en waarmee eindgebruikers kaartjes voor dergelijke evenementen kunnen kopen. Rotterdamse Ondernemerprijs treedt alleen op als tussenpersoon bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de eindgebruiker en de externe ticketaanbieder en ROP dat Rotterdam in geen enkel opzicht partij is bij die overeenkomst.

3.2 Rotterdamse Ondernemerprijs, voordat de Tickets door de Eindgebruiker worden betaald, het totale door de Eindgebruiker te betalen Bestellingsbedrag vermelden, bestaande uit de Toegangskosten en – in sommige gevallen – een Reserveringsvergoeding. De boekingskosten dekken alle andere kosten, zoals servicekosten en / of verwerkingskosten die door een derde aanbieder of organisator in rekening worden gebracht en betalingskosten die door betalingsdienstaanbieders in rekening worden gebracht.

3.3 Na succesvolle afronding van de betaling van de Toegangskosten en alle andere kosten door de Eindgebruiker en levering van de Tickets aan de Eindgebruiker door Rotterdamse Ondernemerprijs, de Derde Partij Ticketaanbieder of de Organisator, moet de Overeenkomst tussen Rotterdamse Ondernemerprijs en Einde Gebruiker is gesloten.

3.4 In het geval dat er geen toestemming voor de betaling van de Eindgebruiker wordt ontvangen, moet Rotterdamse Ondernemerprijs de Eindgebruiker op de hoogte brengt dat de transactie is mislukt en dat er bijgevolg geen Overeenkomst zal zijn gesloten en / of is gesloten.

3.5 Rotterdamse Ondernemerprijs heeft het recht om de Bestelling van de Eindgebruiker binnen 48 uur na voltooiing van de betaling te wijzigen of te annuleren in het geval dat ROP dat Rotterdam de Eindgebruiker de daadwerkelijke tickets niet kan bezorgen.

3.6 Rotterdamse Ondernemerprijs koopt de kaartjes bij de externe ticketaanbieder of de organisator en levert de tickets af aan de eindgebruiker of zorgt ervoor dat de tickets per e-mail door de externe aanbieder of de organisator aan de eindgebruiker worden bezorgd. , SMS en / of andere berichten.

3.7 Bij aflevering van de gekochte Tickets door Rotterdamse Ondernemerprijs, de Derde Partij Ticketaanbieder of de Organisator aan de Eindgebruiker doet de Eindgebruiker afstand van zijn recht om de Overeenkomst te ontbinden gedurende de bedenktijd van 14 kalenderdagen.

3.8 Het Ticket geeft de Eindgebruiker toegang tot het Evenement. Het ticket is alleen geldig op de datum en het tijdstip aangegeven op het ticket, tenzij anders vermeld op het ticket. Voor sommige Evenementen kan het Ticket geldig zijn op andere dagen dan de datum die op het Ticket wordt vermeld, maar zal nooit geldig zijn op data later dan 14 dagen na de datum aangegeven op het Ticket. Eindgebruikers kunnen contact opnemen met Rotterdamse Ondernemerprijs Customer Service om na te gaan of hun gekochte ticket geldig kan zijn op andere datums dan de datum die op het ticket staat vermeld.

3.9 Annuleringsvoorwaarden: Gelet op het bepaalde in artikel 6: 230p onderdeel b van het Burgerlijk Wetboek, zijn de bedenktijd en het herroepingsrecht niet van toepassing op de diensten van Rotterdamse Ondernemerprijs. Vandaar dat Rotterdamse Ondernemerprijs niet verplicht is om Tickets terug te nemen of om te ruilen nadat de betaling is afgerond, noch om de Eindgebruiker een terugbetaling te geven. De eindgebruiker moet contact opnemen met Rotterdamse Ondernemerprijs Customer Service om hun tickets te annuleren en restitutie te vragen. Wanneer terugbetaling mogelijk is, worden de beperkingen die van toepassing zijn vermeld op de productpagina en in de e-mail voor het bezorgen van tickets die door Rotterdamse Ondernemerprijs aan de eindgebruiker is verzonden. De Eindgebruiker moet contact opnemen met Rotterdamse Ondernemerprijs Customer Service vóór de aangegeven tijdslimiet; alle tickets zonder bezoektijd vermeld beginnen om middernacht op de bezoekdatum. Wanneer Rotterdamse Ondernemerprijs akkoord gaat met een annulering met restitutie, moet Rotterdamse Ondernemerprijs de eindgebruiker annuleringskosten in rekening brengt gelijk aan 8% van de totale orderwaarde.

3.10 Rotterdamse Ondernemerprijsse diensten zijn alleen beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan ​​om de inhoud of informatie, software, producten of diensten die beschikbaar zijn op de Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen opnieuw te verkopen, deep-linken, gebruiken, kopiëren, controleren (bijv. Spinnen, schrapen), weergeven, downloaden of reproduceren. elke commerciële of concurrerende activiteit of doel, tenzij expliciet overeengekomen.

 1. Gebruik van persoonlijke gegevens 
  4.1 Rotterdamse Ondernemerprijs respecteert uw privacy en verwijst naar het Privacybeleid voor meer informatie.
 2. Intellectuele eigendomsrechten 
  Het is de Eindgebruiker niet toegestaan ​​intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot namen, logo’s, formules en eventuele bewoording en muziek, voor reclamedoeleinden of anderszins, die bij Rotterdamse Ondernemerprijs behoren, direct of indirect, openbaar te maken en / of of ze reproduceren of anderszins gebruiken of ervan profiteren, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotterdamse Ondernemerprijs is verkregen
 3. Disclaimers 
  6.1 Rotterdamse Ondernemerprijs garandeert niet dat:
 4. a) de informatie over de Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen is correct en volledig. Bij het verlenen van diensten is de informatie gebaseerd op de informatie die door Ticket Providers of Organisatoren van Rotterdamse Ondernemerprijs wordt verstrekt. Hoewel Rotterdamse Ondernemerprijs redelijke vaardigheid en zorg zal gebruiken bij het uitvoeren van services, Rotterdamse Ondernemerprijs niet zal verifiëren of, en kan niet garanderen dat, alle informatie juist, volledig of correct is (inclusief de tarieven en beschikbaarheid van Tickets), noch Rotterdamse Ondernemerprijs zijn verantwoordelijk gehouden voor eventuele fouten, inclusief fouten als gevolg van eventuele onderbrekingen (als gevolg van tijdelijke en / of gedeeltelijke uitval, reparatie, upgrade of onderhoud of anderszins van de Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen), onjuiste, misleidende of onware informatie of niet-levering van informatie. De ROP-kanalen in Rotterdam vormen geen en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit, serviceniveau, kwalificatie of (ster) beoordeling van een evenement dat beschikbaar is via de Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen.
 5. b) weergave van prijzen op basis van valutaomrekening is correct. Valutaconversie is alleen voor informatiedoeleinden en er mag niet op worden vertrouwd als zijnde accuraat en in realtime; werkelijke tarieven kunnen variëren.

6.2 Kennelijke vergissingen en fouten in de prijsstelling (inclusief drukfouten) zijn niet bindend.

 1. Aansprakelijkheid 
  7.1 Rotterdamse Ondernemerprijs is niet aansprakelijk jegens de Eindgebruiker, behalve in geval van directe schade veroorzaakt door grove schuld of grove schuld van bewuste roekeloosheid van Rotterdamse Ondernemerprijs of ROP werknemers van Rotterdam (handelend in de loop van hun baan moet Rotterdamse Ondernemerprijs als geheel en collectief aansprakelijk stellen jegens de Eindgebruiker voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst en de Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden, ongeacht of deze in onrechtmatige daad zijn vastgelegd, of anderszins, voor zover wettelijk toegestaan , beperkt zijn tot het betalen van directe schade toe te schrijven aan Rotterdamse Ondernemerprijs en zal het bedrag van de Toegangskosten niet overschrijden.

7.2 Rotterdamse Ondernemerprijs is niet aansprakelijk voor indirecte schade of verlies, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, enige andere vorm van niet-gerealiseerde uitkering en schade door verlies van gegevens die op de een of andere manier zijn voorgevallen door en / of voortvloeien uit de gebruik van deze website.

7.3 Meer specifiek, Rotterdamse Ondernemerprijs is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, hoe ook ontstaan, met betrekking tot:

 1. a) toegang tot het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, of voor de stand van zaken in en rond de Locatie;
 2. b) de aankoop en levering van tickets door derden, of voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Eindgebruiker, niet volledig worden nagekomen door Rotterdamse Ondernemerprijs en waarbij een derde partij – bijvoorbeeld de kassa op een Locatie – is direct of indirect betrokken geweest;
 3. c) schadevergoeding, inclusief compensatie of vergoeding van de toegangskosten, in geval van annulering van het evenement. Indien en in de mate dat de Organisator beslist om de Toegangskosten terug te betalen en de Organisator Rotterdamse Ondernemerprijs erbij betrekken om dit uit te voeren, zal de vergoeding van de Admissions Costs die aantoonbaar zijn betaald aan Rotterdamse Ondernemerprijs worden afgehandeld door Rotterdamse Ondernemerprijs;
 4. d) het verlies van Tickets door de Eindgebruiker om welke reden dan ook;
 5. e) overlijden, letsel, ongevallen, verlies, schade of diefstal tijdens of als gevolg van een bezoek aan het Evenement of de Locatie; en.
 6. f) enige schade voortvloeiend uit een overmachtsituatie (“overmacht”), in overeenstemming met artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek).
 7. Recensies en foto’s.
 8. De voltooide eindgebruikersbeoordeling: 
  a) kan worden geüpload naar de Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen om (toekomstige) klanten te informeren over uw mening over het evenement of de locatie;
  b) (geheel of gedeeltelijk) gebruikt en geplaatst door Rotterdamse Ondernemerprijs naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld voor marketing, promotie of verbetering van Rotterdamse Ondernemerprijs-services) op Rotterdamse Ondernemerprijsse kanalen of dergelijke (sociale) mediaplatforms, nieuwsbrieven, speciale promoties, apps of andere kanalen die eigendom zijn, gehost, gebruikt of gecontroleerd door Rotterdamse Ondernemerprijs en Rotterdamse Ondernemerprijsse zakelijke partners. Rotterdamse Ondernemerprijs behoudt zich het recht voor om recensies aan te passen, te weigeren of te verwijderen naar eigen goeddunken van Rotterdam.

8.2 Door foto’s / afbeeldingen te uploaden naar het Rotterdamse Ondernemerprijs-systeem (bijvoorbeeld als aanvulling op een recensie), verklaart, garandeert en stemt u ermee in dat u het auteursrecht op de foto’s / afbeeldingen bezit en dat u ermee akkoord gaat dat Rotterdamse Ondernemerprijs de geüploade foto’s mag gebruiken / afbeeldingen op de Rotterdamse Ondernemerprijs-kanalen, en in (online / offline) promotiemateriaal en publicaties en zoals Rotterdamse Ondernemerprijs naar eigen goeddunken geschikt vinden. U verleent Rotterdamse Ondernemerprijs een ​​niet-exclusief, wereldwijd, onherroepelijk, onvoorwaardelijk, eeuwigdurend recht en licentie om de foto’s en recensies te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te verspreiden, in sublicentie te geven, te communiceren en beschikbaar te maken als Rotterdamse Ondernemerprijs naar eigen inzicht ziet het goed. Door deze foto’s te uploaden en te bekijken, aanvaardt de persoon die deze uploadt de volledige wettelijke en morele verantwoordelijkheid van alle juridische claims die worden gemaakt door derden (inclusief maar niet beperkt tot de relevante locatie) vanwege Rotterdamse Ondernemerprijs publiceren en gebruiken . Rotterdamse Ondernemerprijs is niet de eigenaar van of onderschrijft de foto’s / afbeeldingen of beoordelingen die zijn geüpload. De waarheidsgetrouwheid, de geldigheid en het recht op gebruik van alle foto’s / afbeeldingen wordt verondersteld door de persoon die de foto heeft geüpload en is niet de verantwoordelijkheid van Rotterdamse Ondernemerprijs. Rotterdamse Ondernemerprijs neemt afstand van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de geposte foto’s / afbeeldingen.

 1. Diversen 
  9.1 In het geval dat een van de voorwaarden van de Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden ongeldig of anderszins niet bindend wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden onaangetast. Rotterdamse Ondernemerprijs zal al het mogelijke doen om de bewoording te veranderen om zo veel mogelijk de bedoeling en het doel van niet-bindende of anderszins niet-bindende voorwaarden te bereiken.

9.2 De Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de eindgebruiker en Rotterdamse Ondernemerprijs.

9.3 Op de Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, inclusief vragen over hun bestaan, geldigheid of beëindiging, zullen worden verwezen en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage in Amsterdam, Nederland. De arbiter wordt met wederzijdse instemming goedgekeurd. Indien het geschil niet binnen 10 dagen na het begin van de arbitrage door arbitrage wordt beslecht, of een zodanige verdere periode als de partijen schriftelijk overeenkomen, wordt het geschil verwezen naar en uiteindelijk opgelost door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

9.4 De Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast door Rotterdamse Ondernemerprijs. De wijzigingen worden 30 dagen na publicatie op deze website van kracht. Rotterdamse Ondernemerprijs beveelt daarom aan om van tijd tot tijd de Rotterdamse Ondernemerprijs-voorwaarden te controleren.

9.5 De ​​originele Engelse versie van deze algemene voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie is alleen een beleefdheids- en kantoorvertaling en u kunt geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze algemene voorwaarden of inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en enige andere taalversie van deze algemene voorwaarden, is de Engelse versie voor zover toegestaan ​​door de wet van toepassing, prevaleert en sluitend. De Engelse versie is beschikbaar op de Rotterdamse Ondernemerprijs-website (door de Engelse taal te selecteren) of wordt op uw schriftelijke verzoek naar u verzonden.

 1. Contact 
  Rotterdamse Ondernemerprijs is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de p/a Wilhelminakade 308 , 3072 AR Rotterdam Nederland. Rotterdamse Ondernemerprijs is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61257729. U wordt verzocht om alle correspondentie naar Rotterdamse Ondernemerprijs te sturen naar het e-mailadres helpenjegraag@mustsee.todayof contacteer Rotterdamse Ondernemerprijs op 00 31 (0) 84 867 5112

Versie 1.1 | 10 april 2022